SX-NO52 สำหรับก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร

อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร

Description

Description

อะไหล่หัวสเปรย์ก้านไฟเบอร์กลาส 12-20 ลิตร

  • สามารถใช้ได้กับก้านไฟเบอร์กลาสสำหรับถัง 12-20 ลิตร
  • หัวสเปรย์มี 4 รู การฉีดเป็นละอองจะกระจายเป็นวงกว้างกว่าแบบ 1 รู