Description

Description

หัวฉีดพ่นชนิด 2 หัว

  • ใช้ได้กับขวดน้ำที่ปากมีขนาดเท่ากับขวดน้ำอัดลมทุกชนิด
  • สามารถฉีดได้ไกล 3-5 เมตร
  • สามารถฉีดแบบเป็นละออง หรือปรับเป็นฉีดแบบพุ่งตรงได้